Stiftelsen Framtidens kultur
ger bidrag till kulturprojekt, som är nyskapande, fyller högt ställda kvalitetskrav, syftar till att fördjupa och bredda kulturlivet på en ort eller i en region, riktar sig till yngre åldersgrupper etc.
www.framtidenskultur.se

Konstnärsnämnden
Bidrag till kostnadskrävande arbete/projekt kan sökas av enskilda konstnärer
www.konstnarsnamnden.se

Kulturrådet
Organisationer på bild- och formkonstområdet kan söka bidrag en gång om året.
www.kur.se

Nordisk kulturfond
Fondens syfte är att främja det kulturella samarbetet mellan de nordiska länderna. Bidrag till nordiskt kultursamarbete kan också sökas hos Nordiska Ministerrådets konstkommittéer och styrningsgrupper. Närmare upplysningar lämnas av Nordiska Ministerrådet (samma adress som Nordiska kulturfonden).
www.nordiskkulturfond.org/sv/

FÖRENINGEN NORDENS STIPENDIER
SVENSK-NORSKA SAMARBETSFONDEN
Projektstöd kan sökas en gång per år med sista ansökningsdatum 15 januari. Utdelningen sker i slutet av mars. Bidrag beviljas i regel med högst 40 000 Skr.
http://norden.se/om-foreningen/vara-uppdrag-och-projekt/

Kulturfonden för Sverige och Finland
Fonden prioriterar nyskapande trovärdiga projekt som får god spridningseffekt i Finland och Sverige.
http://www.kulturfonden.net/se

BUF – Bildkonstnärernas upphovsrättsfond
Fondens medel utdelas till bildkonstnärer för utveckling av den konstnärliga verksamheten exempelvis för resa, vidareutbildning, utställningsverksamhet utomlands, utveckling av utställningsformer individuellt och kollektivt, särskilda konstnärliga projekt, dokumentation av den egna verksamheten i bokform/katalog etc.
www.bus.se

Svenska Institutets sökfunktion SI (STUDIER/FORSKNING/RESOR ETC.)
https://si.se/verksamhetsomraden/stipendier-och-bidrag/

Visbyprogrammet – SI
https://si.se/verksamhetsomraden/stipendier-och-bidrag/visbyprogrammet/

Stiftelsen Längmanska kulturfonden – Vetenskap – Konst – Litteratur – ger bidrag till viss bestämd vetenskaplig eller konstnärlig verksamhet eller sådan verksamhet som utan att vara strängt vetenskaplig eller konstnärlig likväl i särskilt hög grad främjar vetenskapliga eller litterära intressen. Stöd ges också för offentliggörande av resultat av ovan angiven verksamhet eller för avbildande av konstverk. Fonden skall dessutom främja verksamhet för folkbildning.
http://www.langmanska.se/

Letterstedtska föreningen har till uppgift att främja och stödja gemenskapen mellan de fem nordiska länderna inom industri, vetenskap och konst. Stöd till konferenser och symposier samt tryck av dokumentation. Särskilda villkor måste uppfyllas. Ansökan sker i februari och september
www.letterstedtska.org

Stiftelsen Clara Lachmanns fond är en skandinavisk kulturfond för befrämjandet av den skandinaviska samkänslan. Bidrag lämnas till ändamål som har en klar skandinavisk inriktning och omfattas av mer än ett skandinaviskt land. Till Skandinavien räknas Danmark, Färöarna, Island, Norge och Sverige. Stöd kan bl.a. sökas för exkursioner, studieresor i grupp, kursverksamhet och läger, deltagande i kongresser, möten och symposier.
www.claralachmann.org

Svenska kyrkans kulturråd – Stipendierna kan sökas av professionella kulturutövare, enskild eller i grupp, för ett planerat eller startat projekt. Etablerad samverkan med Svenska kyrkan är önskvärd men inte ett krav.
https://www.svenskakyrkan.se/stipendier

Innovation 2000 – Europeiska investeringsbankens nya finansieringsinitiativ »Innovation 2000« ger stöd till innovativa projekt inom Europeiska unionen (bl.a. audiovisuellt stöd där Audiovisual i2i ingår): http://www.eib.org/projects/

EU – stöd till kultur
http://www.kulturradet.se/EU_Kulturprogram/

European Cultural Foundation – viktig kulturfond som främjar kulturellt samarbete i Europa, säte i Amsterdam:
www.eurocult.org/

Japanska Ambassaden – Japan World Exposition Commemorative Fund
Denna fond kan endast sökas av en institution eller organisation – ej av enskild person.
http://www.osaka21.or.jp/jecfund/en/
http://www.se.emb-japan.go.jp/itpr_sv/studier.html